АРМЯНСКИЕ КНЯЖЕСКИЕ РОДЫ


Княжеские роды Великой Армении

Фамилия (гавар-область, ашхар-край)

Абелуни - Абелян - Абегян** (Абелеанк / Абегянк, Айрарат)
Абелуни - Абелян другие - Абелян вторые
Абитян
Авацаци - Ауацаци
Адахуни (Мазаз, Айрарат) ***
Айказуни - Хайказян (Арк, Тауруберан)
Айтруни
Айценакан
Акаци - Акацеци - Акацу
Акнуни - Акеой - Акеац - Акеаци - Акян (Аке, Васпуракан)
Алберкаци - Агберкаци
Алдзнуни - Алдзнац тун - Агдзн (Алдзн, Алдзник)
Алелнадрошн - Агегнадрошн
Алкуни - Агкуни
Алневуни - Алесуни - Агесуни - Алеван - Агеван
Амазгуни
Амаскуни
Аматуни (Артаз, Васпуракан)
Аматуни вторые
Амбужян - Хамуцян - Хамбужян
Ангел тун - Ангех тун - Ангелай (Ангелай, Алдзник)
Андзеваци (Андзевацик, Васпуракан)
Андзеваци другие
Андзит - Андзит тун - Андзтеаци - Андзитой (Андзит, Цопк)
Апахуни (Апахуник, Тауруберан)
Апахуни другие
Апекуни
Аравелян (Вананд-Заришат, Айрарат)
Аравенян
Арагацян (Арагацотн, Айрарат)
Арамян
Аран - Арран тун (Великий Аранк, Арцах)
Арартуни - Айраратян (Масеацотн, Айрарат)
Арберани - Арберуни - Арберанян - Аршакуни (Арберани, Васпуракан)
Аркацоц - Арцвоц
Аркян - Харкян (Арк, Тауруберан)
Арной (Арнойотн, Васпуракан)
Артакуни
Арташатян - Арташамян (Айрарат)
Арташисян - Арташесян (Арташисеанк, Васпуракан)
Аручян
Арцруни (Великий Албак, Васпуракан)
Арцруни вторые
Арцруни третьи
Аршакуни - Аршакян - Алиовитян (Алиовит, Васпуракан)
Аршамуни (Аршамуник, Цопк)
Аршамуни - Аршмуни (Аршамуник, Туруберан)
Аршаруни (Аршаруник, Айрарат)
Аршуни
Аспакуни - Спакуни (Аспакунеац Дзор, Тауруберан)
Аспарахазн
Аспаруни - Спаруни
Атрпатуни - Апатуни (Атрпатуник, Васпуракан)
Ашахмарян
Ашоц - Ашоцян (Ашоцк, Айрарат)
Ашторцян -Хаштоцян
Аштуни - Аштишатян (Тауруберан)
Аштуни - Хаштеиц - Хаштян (Аштеанк, Цопк)
Ашхагорян
Ашхадарян

Багаванян (Багреванд, Айрарат)
Баграспуни (=Багратуни?)
Багратуни - Аспетуни - Аспетн - Баграспуни (Багреванд?, Айрарат)
Багратуни - Аспетуни - Аспетн - Баграспуни (Спер, Бардзр Айк)
Багратуни - Аспетуни - Аспетн - Баграспуни (Тайк)
Баласакан
Бардзруни
Бармян
Басеной - Басенян - Басенаци (Басеан, Айрарат)
Бжуни - Бжнуни
Бзнуни - Базнуни - Базауни (Бзнуник, Тауруберан)
Богуни (Богуник, Васпуракан)
Бужуни (Бужуник, Васпуракан)
Буха Димаксян (Тайк)

Ваануни
Ваграспуни
Ваевуни - Вахнуни - Вахуни - Вахунеац (Вахевуник, Тауруберан)
Ваевуни вторые
Вайкуни (Вайкуник, Арцах)
Ванандаци - Ванандай - Ванандой - Ванандян (Вананд, Айрарат)
Ванандаци вторые
Варажнуни (Варажнуник, Айрарат)
Варажнуни - Варазнуни (Варажнуник, Васпуракан)
Варажнуни - Варазнуни (Варажнуник, Тауруберан)
Варазатакян - Варазян
Вараспакян
Вардзавуни (Вардзавуник, Гугарк)
Вардуни - Варданян - Вардешян
Варнуни
Вижануни - Вижуни - Вижани (Вижануник, Бардзр Айк)
Вирац - Виракан
Вордуни - Уордуни (Басеан-Вордуник, Айрарат)
Вордуни - Уордуни (Вордуник, Васпуракан)
Ворсапетн - Ворсапетн аркуни
Воскемани
Врнджуни - Врнджнуни
Врян
Вчениц тун

Габелуни - Габелян - Габегян - Габеуни (Габелеанк / Габегянк, Айрарат)
Габитян (Габитеанк, Васпуракан)
Гаварапетн - Гаварапет
Газрикян (Газрикеанк, Васпуракан)
Гамрян (Гамирк)
Гаргараци
Гардманай - Гардманац - Гардманиц (Утик)
Гашотцян
Геламян (Гегаркуник, Сюник)
Гергеруни - Геруни (Гер, Парскаайк)
Гисон - Гисанян
Гнтуни (Ниг, Айрарат)
Гнтуни вторые
Гнуни (Алиовит-Заришат, Тауруберан)
Гогарац - Гугараци (Гугарк)
Голтан - Гохтан - Гохтнац - Голтнаци (Гохтн, Васпуракан)
Горолвайн - Горохвайн
Грчуни - Грцчуни
Гукан - Гоукян (Гукан, Васпуракан)
Гушар

Дарбандян
Датавчирян
Дашткаруни - Дашткарин (Карин, Бардзр Айк)
Дерджаин - Дерджани - Дердзани (Дерджан, Бардзр Айк)
Дзолкерт - Дзогкертн
Дзорабнакян
Дзюнакан - Диуюнакан - Палуни (Дзиунаканк / Палуник, Тауруберан)
Димаксян (Ширак, Айрарат)
Димаксян (Тайк)
Димаксян другие
Драмадн - Драматн
Дрошакирн

Едесян - Эдесян
Ереварай - Ереуарай (Ереварк, Тауруберан)
Ервандуни (Ервандуник -Айоц Дзор, Васпуракан)
Ермантуни

Занахчирапен - Ванахчирапетн
Зарехаванян (Зарехаван, Парскаайк)
Зарехуни (=Зарехаванян?)

Иуранян - Хисанян
Иурипян
Иуснакан

Кавпетуни - Камуни - Кайпетуни
Каджберуни (Арчеш гавар, Тауруберан)
Кадмян
Казмуни - Казбуни
Калакапетн - Кахакапетн - Калакапетн аркуни
Каларджян - Кагарджян - Кларджян (Тайк?)
Камсаракан (Ширак, Айрарат)
Кананаци
Каркаин
Картуни - Картян - Кортян (Картуник, Корчайк)
Карян
Каспуни - Казб - Каспеци - Каспац (Пайтакаран)
Каюшян
Клзнуни - Кхзнуни - Кгзуни
Клунди - Кхунди
Коговтуни - Коговтян - Коловтян (Коговит, Айрарат)
Колян - Калян - Кахян - Калуни, Калай тун - Гошян (Кал?, Алдзник)
Конакян
Кордуац - Кордуацоц - Кордваци (Корчайк)
Круни
Крчуни (Крчуник, Васпуракан)


Лекандрян
Лернакан

Мазнуни - Мазкени - Мазазаци (Мазаз, Айрарат)
Малхазуни - Малхазн - Малхазян - Махян (Гер, Парскаайк)
Мамиконян (Тайк)
Мамиконян (Тарон, Тауруберан)
Манавазян (Манавазеанк, Тауруберан)
Мандакуни (Мандакуник / Аршамуник, Тауруберан)
Мануян
Мардахян - Мардалян - Мардагян
Мардпетуни - Мардпетн - Мардпетакан - Айруни (Мардастан, Васпуракан)
Махалуни - Машхалуни
Махкерт тун (Корчайк)
Мелитян
Мехнуни
Мехруни - Михруни
Мецнуни (Арчишатовит-Мецнуник, Васпуракан)
Млруни - Мгхруни - Мхруни
Мокац - Мокаци (Мокк)
Мруни
Муацян - Мсацян
Мурацан - Марацуоц - Марацян (Васпуракан?)

Намакуни
Нахчери
Нетолн - Нетохн
Норберуни

Палуни - Палнай тун (Палуник, Цопк)
Палуни (Палуник, Васпуракан)
Палуни вторые
Парачуни - Рачуни
Парспатуни - Парспуни - Парспаруни (Парспатуник, Васпуракан)
Пережуни
Покайуни

Размуни
Рапсонян - Ропсян - Аропсуни (Нахичеван, Васпуракан)
Рмбосян
Рштуни - Арштуни (Рштуник, Васпуракан)
Рштуни вторые

Сааруни - Сахаруни
Саграсуни
Салной тун - Салнуни (Салуник, Алдзник)
Санасуни - Саснай (Сасун, Алдзник)
Сапрасмян
Сасанян
Сауни - Шахуни (Сахуник, Цопк)
Себастян
Сисакян - Сисакан - Сисанян (Сисиан, Сиуник)
Слкуни - Сиклуни - Слакуни - Сулкуни (Тарон, Тауруберан)
Спандуни (Спандуник, Пайтакаран)
Срвандзтян - Сруандзтян
Сруни - Суруни
Сурян - Сирян
Сюни - Сюнеци (Сюник)
Сюни вторые - Сюняц вторые

Тайгрян (Тайгреанк, Васпуракан)
Тайоц - Тайеци (Тайк)
Тамбераци - Мамбераци (Тамбер, Парскаайк)
Тармуни
Татевян (Сюник)
Таширой - Ташраци - Ташрац (Таширк, Гугарк)
Таширой - Ташраци - Ташрац (Ташир / Таширк, Лори, Айрарат)
Тлкуни - Тлкян - Млкян?
Тпхуни
Трпатуни - Трейпатуни - Тирпатуни - Трдатуни (Трпатуник, Васпуракан)
Труни
Турберанян (Тауруберан)
Тушуни - Тушкуни

Урца - Урцеци - Урци (Урц / Урцадзор, Айрарат)
Утеац - Утеаци (Утик)

Хавнуни (Хавнуник, Айрарат)
Хадуни
Халбян - Хагбян
Халтуни - Хагтян
Хачян
Хечматакн
Хнуни
Хордзян - Хорчян - Хордзениц - Хорени (Хордзеанк, Цопк)
Хорхоруни (Хорхоруник, Тауруберан)
Хорхоруни вторые

Цавдеаци - Цаудеаци - Саудеци (Сотк, Сюник)
Цайтиуни
Цалкуни - Цхкуни (Цагкотн, Айрарат)
Цопац - Цопуни (Цопк)
Цул

Чакатамуг
Чилб - Чигб
Чичракеци

Шаапуни - Шахапуни
Шаваршян - Санасарян
Шараян (Ширак, Айрарат)
Шахорапетн - Шахахорапет аркуни

Ынцай - Ынцайеци - Ынцайени - Андзаки (Васпуракан)


Княжеские роды Киликийского Армянского Королевства
(Киликия)


Лусинян (Лузиньян)
Рубинян
Хетумян

Княжеские роды позднесредневековой Армении

Аматуни
Арцруни
Арцруни-Махканабердци (князья Махканаберда)
Арцруни-Коговит (князья Коговита)
Багратуни
Вачутян
Закарян (князья и правители Армении)
Киурикян
Орбели (Орбелян) (князья Сюника)
Пахлавуни (князья Арагацотна)
Торникян
Хагбакян-Прошян (князья Бжни, Гарни, Гехарда, Нораванка)

Княжеские роды Гандзака

Мелики-князья Барсума
Мелики-князья Восканапата
Мелики-князья Геташена
Мелики-князья Хачакапа

Княжеские роды Сюника

11 меликско-княжеских родов, среди которых:
Мелик-Айказян
Мелик-Парсаданян (Капан)
Орбелян (Татев)
мелики Баргушата
мелики Ордвата-Ордубада
мелики Чавндура
Шаумян (Аревик-Мегри)

Княжеские роды Ереванской области
7 княжеских родов, среди которых:
Аргутян (позже - Аргутинский-Долгоруков)
Гегамян
Лорис-Меликян (позже - Лорис-Меликов)
Мелик-Агамамлян

Армянские княжеские роды Арцаха (Карабаха)<

Арран тун
Араншахик (9-ый век - )
Вахтангян (мелики-князья Атерка или Центрального Хачена)
Допян (11-ый - 16-ый века) (мелики-кнзяья Цара или Верхнего Хачена)

Мелики Хамсы (Пятикняжества)

(15-ый - 19-ый века)
Мелик Хасан-Джалалян (мелики-князья Хачена до 1755)
Мелик-Мирзаханян (мелики-князья Хачена-Хндзристана с 1755)
Мелик-Шахназарян (мелики-князья Варанды)
Мелик-Аванян (мелики-князья Дизака)
Мелик-Бегларян (мелики-князья Гюлистана)
Мелик-Меджлумян (мелики-князья Джраберда)
Мелик-Исраелян (мелики-князья Джраберда до 1783)
Мелик-Алахвердян (мелики-князья Джраберда в 1783 - 1814)
Мелик Атабекян (мелики-князья Джраберда с 1814 по начало 1850х)

Армянские княжеские фамилии Армении и
Российской Империи в 18-ом веке

Айрапетян
Аргутян - Аргутинский-Долгорукий
Багратуни - Багратион
Лазарян - Лазарев
Лорис-Меликян - Лорис-Меликов (мелики-князья Лори)
Мадатян - Мадатов
Мелик-Вртанесян
Мелик-Шахназарян (мелики-князья Гехаркуника)
Меликян - Меликов
Пирумян - Пирумов
Смбатян - Сумбатян


Общие примечания:

     1. Фамилии некоторых аристократических родов (кланов) варировались, даже в рамках одного исторического документа. Иногда один и тот же документ мог параллельно использовать разные названия одного и того же рода. Например: Акнуни, Акеаци, Аке, Акеой являются лишь вариациами фамилии одного и того же княжеского рода.

     2. Некоторые армянские аристократические роды имели несколько различных названий, которые либо отражали собственно фамилию рода, либо указывали на наследственный титул/должность клана при царском дворе Армении, либо содержали в себе название родового наследственного владения (территории). Например: в исторических хрониках аристократический дом Багратуни также известен как Аспетн или Аспетуни, фамильное имя, указывающее на наследственный титул венцевозлагателей армянских царей.

     3. В некоторых случаях вместо собственной фамилии знатных домов указывались лишь их наследственные титулы или должности. В части таких случаев информация о том, какой именно род занимал указанную должность, утеряна. Примеры: Калакапетн аркуни (дословно: "Царский градоначальник"), Ворсапетн ("Начальник охоты"), Гаварапетн ("Губернатор") и т.п..

     4. В некоторых случаях аристократические фамилии в списках могли повторяться. Это могло быть результатом разрастания рода, отделения родственных ветвей от одного клана, или же схожести фамилии аристократических родов, неимеющих кровного родства. Независимо от того, от причин, армянские авторы обычно отмечали, что речь идет о другом аристократическом роде. Например: Арцруни, Арцруни вторые, Арцруни третьи и т.п..

     5. Фамилии некоторых родов дошли до наших дней в искаженном виде. Иногда рукописные манускрипты с трудом поддавались чтению, которое приводило к разночтениям в именах и фамилиях. Например, армянские заглавные буквы "С" и "М" были довольно схожи в своих рукописных формах, и в результате нечеткости в писании сегодня существуют разночтения в прочитании фамилии Сруни или Мруни. Другим примером разночтений является фамилия Тамбераци или Мамбераци; в данном случае причиной является схожесть заглавных армянских букв "Т" и "М".

Правила произношения:

     Перечисленные армянские аристократические фамилии представлены в своей новоармянское (ашхарабар) форме, местами древнеармянская (грабар) форма также представлена. Следует учитывать, что окончания "-ян" в новоармянских формах заменили собой древнеармянское окончание "-еан". Например, фамилия Арташесян (новоарм.) ранее писалась и произносилась как Арташисеан (древнеарм.).

     ** В древнеармянском языке существовало две буквы, отражающие звук "л". В перечисленных фамилиях средний "л" всегда передан как "л". Твердый "л" передавался армянской буквой, которая со временем меняла свое произношение от твердого "лл" в древнеармянском (Грабар) до современного произношения, близкого к французскому "r". В связи с различиями в древнеармянском и новоармянском произношениями этой твердой буквы "лл", она передана в трех различных формах: "л", "х", "г". Следует отметить, различные передачи этого звука конгруентны. Например, фамилия Abelian-Abeghian может быть передана и как Абелян, и как Абегян.
     *** Количество букв и звуков в армянском языке превышает аналогичные
     показатели русского языка. В связи с этим, различные буквы и звуки армянского могут быть переданы более ограниченным количеством букв русского. Например, буква "х" в именах армянских князей-нахараров может означать либо звук, соответствующий русскому "х" (древнеармянская передача мягче, ближе к мягкому кельтскому "ch"), либо придыхательное "h". Однако оба звука могут быть переданы лишь через русскую букву "х".
     Ниже приводятся буквы, которые могут отражать различные звуки армянского языка:

к - k, q
п - p, ph
т - t, th
х - x, h, gh
ц - c, tz
ч - ch, tch

Источники:
Мовсес Хоренаци. История Армении. Ереван, Айастан, 1990.
Армянская Энциклопедия. Том 2. Ереван, АСЭ, 1977-1979, страницы 662-664.

© Вреж Атабекян 2004
© Союз Армянских Дворян 2004


НАЗАД    ГЛАВНАЯ

© 2006 ArCGroup.ltd All rigthts reserved